PROVISIONAL TIMETABLE FOR SUMMERSCHOOL  -  2001

                 
TIME 24-Jan 25-Jan 26-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 01-Feb 02-Feb
09h00 - 09h55 BOUWMEESTER LEGGETT CIRAC EKERT LOSS BOUWMEESTER LEGGETT ZUREK
10H00 - 10H55 LEGGETT EKERT BOUWMEESTER CIRAC ZUREK LOSS BOUWMEESTER LOSS

TEA  BREAK

11H30 - 12H55 ZUREK BOUWMEESTER EKERT BOUWMEESTER LEGGETT CIRAC EKERT EKERT

LUNCH  -  TEA

15H30 - 16H25 BOUWMEESTER ZUREK   LOSS CIRAC LEGGETT LOSS  
16H30 - 17H25 EKERT CIRAC   LEGGETT LOSS ZUREK CIRAC  

[ Back to Summerschool 2001 Homepage ]